بزرگترین ستاره شناخته شده براى بشر رو به مرگ است

بزرگترین ستاره شناخته شده براى بشر رو به مرگ است

تلسکوپ جدید اروپا موسوم به "هرشل" در حال بررسى ستاره روبه مرگى است که 30 تا 40 برابر عظیم تر از خورشید است. ستاره "وى واى کانیس میجر" بزرگترین ستاره شناخته شده براى دانشمندان روزهاى پایانى خود را مى گذراند و "هرشل" که از ماه مه ( اردیبهشت) کار خود را آغاز کرده است این ستاره را از نظر طیفى زیر نظر دارد.ستاره "وى واى کانیس میجر" ابر غول قرمز رنگ به شدت تکامل یافته است که درحال از دست دادن سوخت هسته اى خود است.این ستاره ممکن است هرلحظه به عنوان یک ابرنواختر دستخوش انفجار شود و مقادیر بسیار زیادى کربن، اکسیژن و نیتروژن را در فضاى بین ستاره ها مننتشر کند.ستاره یاد شده حدود چهار هزارو 500 سال نورى از زمین فاصله دارد و حداقل 200 سال است که مورد رصد ستاره شناسان است."مت گریفین" از ستاره شناسان دانشگاه "کاردیف بریتانیا" گفت: تلسکوپ "هرشل" مى تواند تصویر بسیار نزدیکى از ابر غبارى و گازى شکلى که از این ستاره به فضا متصاعد مى شود و ترکیبات منبع نورى آن بگیرد. ایرنا

/ 0 نظر / 29 بازدید