گرماى قطب شمال در دو هزار سال اخیر بى سابقه است

گرماى قطب شمال در دو هزار سال اخیر بى سابقه است

پژوهشگران دریافته اند گرماى مناطق مختلف قطب شمال به بیشترین میزان در دو هزار سال اخیر رسیده است. تغییر در مدار گردش زمین به دور خورشید باعث شد قطب شمال چندین قرن سردتر شود، اما در 100 سال گذشته با افزایش تولید گازهاى گلخانه اى از منابعى که انسان در فعالیت آنها دست داشته، دماى هواى ناحیه نیز بالا رفته است.دانشمندان یافته هاى خود را بر اساس شواهد به دست آمده از هسته هاى یخى، حلقه هاى مقطع درختان و رسوب دریاچه ها به دست آورده اندپژوهشگران دانشگاه آریزوناى شمالى، در آمریکا در گزارشى در نشریه ساینس اعلام کردند: یافته هاى آنها نشان مى دهد که نواحى قطبى به دو عامل حرارت خورشیدى و افزایش حرارت ناشى از تولید گازهاى گلخانه اى بسیار حساس است.پژوهش در 23 نقطه از قطب شمال انجام شد که در آن شواهد کافى براى به دست آمدن تصویر لازم براى مقایسه دهه به دهه تغییر وضع درجه حرارت وجود داشت.نتیجه این تحقیقات نمودارى شد که بر اساس آن یک دهه اخیر (1998-2008) گرم ترین دهه در کل دوره مورد پژوهش بوده است."درل کافمن" مجرى این تحقیقات مى گوید: "روند غالب در نمودار تولید شده، روند سرد شدنى است که در 1900 سال اول دیده مى شود."وى افزود: "اما قرن بیستم در تضاد واضحى با روند سرد شدن قرار دارد که انتظار مى رفت ادامه پیدا کند. نیم قرن آخر، گرم ترین در کل دوره مورد پژوهش بوده و 10 سال اخیر بدترین شرایط را داشته است."به طور متوسط تا سال 1900 از درجه حرارت این ناحیه حدود 0.2 درجه سانتى گراد در هر هزاره کم شد، اما از آن زمان حرارت 1.2 درجه سانتى گراد افزایش یافته است.یکى از دلایل روند کند کاهش درجه حرارت، انحراف هاى تدریجى (هر انحراف در طى هزاران سال) و مقطعى زمین از مدار حرکت خود به دور خورشید بوده است. این انحراف ها، ماهى از سال که در آن زمین از همیشه به خورشید نزدیک تر است را تغییر مى دهد.این انحراف مقطعى به تدریج از کل انرژى خورشیدى جذب شده در نواحى قطب شمال در تابستان کاست، تا اینکه گرمایش در اثر تولید گازهاى گلخانه اى شرایط را تغییر داد.پژوهش انجام شده همچنین بروز پدیده گرم شدن هوا در قرون وسطى را ثابت مى کند. برخى شواهد تاریخى حاکى از آن بود که حدود 1000 سال قبل، وقتى وایکینگ ها گرینلند را به مستعمره خود تبدیل کردند، هوا به اندازه اى گرم شده بود که آنها در ناحیه نیوفاندلند شروع به پرورش انگور کردند.پژوهش دانشگاه آریزوناى شمالى نشان داد "بر خلاف روند کاهش حرارت و به عنوان استثنایى در 19 قرن اول" هرچند در آن زمان حرارت به اندازه حال حاضر نبوده ، اما به مراتب از صد سال پیش گرم تر بوده است.روند اخیر گرمایش قطب شمال به وضوح خود را با کاهش عمده میزان سطح یخ هاى روى سطح آب در تابستان نمایان کرده است، که حداقل میزان سطح پوشیده از یخ در دریا، در سال 2007 با دوربین هاى ماهواره اى ثبت شد

منبع : ایرنا - GSI

/ 0 نظر / 61 بازدید