اخترشناسان بزرگترین دنباله دار را اندازه‌گیرى کردند

 

اخترشناسان بزرگترین دنباله دار را اندازه‌گیرى کردند

 

این دنباله دار «مک ناوت» نام دارد که در سال 2007 مردم سراسر دنیا آن راهنگام عبور از آسمان مشاهده کردند و تصور مى‌شود بزرگترین دنباله‌دارى است کهتاکنون شناخته شده است.

این دنباله دار از سال 1965 درخشانترین دنباله‌داررصد شده است و در برخى از نقاط زمین حتى با چشم غیر مسلح هم در آسمان شب قابلمشاهده بوده است.

به گفته اخترشناسان، دنباله قابل رویت این جرمآسمانى حدود 35 درجه طول دارد که تقریبا برابر با اندازه 70 کره ماه کامل است کهدنبال هم ردیف شده باشند.

کاوشگر سازمان فضایى اروپا (اسا) موسوم به اولیسهدر فوریه سال 2007 به طور اتفاقى و به سختى از عرض دنباله این دنباله دار عبور کرد.

اولیسه که براى مطالعه روى اتمسفر خورشید طراحىشده اطلاعاتى را درباره چگونگى اثرگذارى عبور این دنباله دار روى بادهاى خورشیدىثبت کرد.

وقتى دنباله دار نزدیک خورشید قرار مى‌گیرد،حرارت، یخ‌هاى این سنگ فضایى را تبخیر کرده و غبارى را آزاد مى‌کند که دنبالهدرخشان دنباله دار را تشکیل مى‌دهد.

دانشمند‌ان مى‌گویند 18 روز طول کشید تا اولیسه از میان منطقه باد خورشیدى که با دنباله دار تصادم کرده بود، عبور کند.

منبع: GSI.IR

/ 0 نظر / 18 بازدید