راز سرعت مافوق صوت بادهاى سیاره زهره

راز سرعت مافوق صوت بادهاى سیاره زهره

 

دانشمند‌ان تصور مى‌کنند، پاسخ سوال مربوط به نحوه خاص وزشبادهاى سیاره ناهید که مدت‌ها ذهن آنها را به خود مشغول کرده بود، کشف کرده‌اند. پژوهشگران از مدتها پیش دریافته بودند که بادها بر روى سیاره زهره سریع‌تراز سرعت چرخش این سیاره مى‌وزند اما علت این وضعیت خاص را تاکنون نمى‌دانسته‌اند.زهره هر 243 روز زمینى دور کامل مى‌زند اما فقطچهار روز زمینى طول مى کشد که ابرها در اتمسفر این سیاره تمام مسیر دور آن را باسرعت 200 متر بر ثانیه بپیمایند. این پدیدهموسوم به «چرخش فوق‌العاده» فقط در سیاره زهره(ناهید) و قمر تیتان سیاره کیوان(زحل) مشاهده شده است. مدت‌ها دانشمند‌ان اختر فیزیک معتقد بودند کهتفاوت‌هاى دماى شب و روز در زهره عامل این تفاوت سرعت گردش است. گروهى از دانشمند‌ان دانشگاه ملى «اتونوماى مکزیک» در این پژوهش خاطر نشان کردند: این بادها به واسطه بادهاى لایه یونوسفر بین ارتفاع 150 تا 800 کیلومتر بالاى سطح سیاره به حرکت در مى‌آیند. محققان با کمک یافته‌هاى مدارگرد آمریکایى ناهیددریافته‌اند که این بادها با سرعت مافوق صوت حرکت مى‌کنند و تحت تاثیر تعامل سیارهبا بادهاى خورشیدى از جانب خورشید هستند.ایسنا-GSI

/ 0 نظر / 18 بازدید