آبهای زیرزمینی در وقوع زلزله های قوی نقش کلیدی دارند

آبهای زیرزمینی در وقوع زلزله های قوی نقش کلیدی دارند

دانشمند‌ان به تازگى دریافته‌اند که آب‌هاى زیرزمینى نقش کلیدى در بروز زمین لرزه‌هاى قدرتمند ایفا مى‌کنند. این دانشمند‌ان معتقدند که یافته جدید آنها مى‌تواند به کارشناسان زلزله شناسى در جهت نجات جان انسانها کمک کند. یک گروه از دانشمند‌ان بین‌المللى، نقش آب را در شکست پوسته زمین در لایه‌هاى زیرین و عمیق و در نهایت وقوع زلزله‌هاى قدرتمند بررسى کرده‌اند. همچنین در این پژوهش نقش آبهاى زیرزمینى در تغییر حرکات پویاى گسل‌ها و در نهایت شکل‌گیرى آتشفشانها مورد ارزیابى قرار گرفت. این پژوهش از سوى گرانت کالدویل، دانشمند‌ نیوزلندى انجام شده و یافته جدید بر اساس اندازه‌گیرى‌هاى امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به دست آمده است. این اندازه‌گیریها به محققان امکان داده است تا مناطقى در زیرزمین را که به لحاظ الکتریکى رسانا هستند، مشاهده کنند. از آنجا که آب مایعى رسانا است و فعالیت الکتریکى نیز در زیر گسل‌هاى بزرگ زیاد است؛ لذا مى‌تواند در بروز زمین لرزه‌ها نقش اصلى داشته باشد.

منبع: ایسنا - مرکز خبری GSI

/ 0 نظر / 29 بازدید