گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

داده‌هاى زلزله‌شناسى حاکیست که باید وقوع زلزله در کشور را باید جدی بگیریم

داده‌هاى زلزله‌شناسى حاکیست که باید وقوع زلزله در کشور را باید جدی بگیریم

رییس پژوهشگاه زلزله‌شناسى و مهندسى زلزله گفت: داده‌هاى دریافتى ما از ایستگاه‌هاى زلزله‌شناسى حاکیست که وقوع زلزله در کشور را باید بسیار جدى بگیریم و این یک هشدار جدى است. دکتر تسنیمى در مراسم برگزارى یازدهمین مانور سراسرى زلزله و ایمنى در مدارس افزود: ما با توجه به زلزله‌خیز بودن کشورمان نمى‌توانیم بگوییم که کشورى ایمن در برابر زلزله خواهیم داشت، مگر این که تصمیماتمان در این زمینه بر اساس تفکر و دانش روز باشد. وى ادامه داد: در کشور زلزله‌خیز مانند ایران که ما آن را به چهار منطقه تقسیم‌بندى کرده‌ایم، اکثر مناطق، زلزله‌خیز هستند که این موضوع نشان مى‌دهد که ما باید بسیار هوشیارانه و با تمرکز در زمینه‌ مقابله با زلزله رفتار کنیم. رییس پژوهشگاه زلزله شناسى و مهندسى زلزله همچنین خطاب به دانش‌آموزان سراسر کشور، اظهار کرد: دانش‌آموزان با توجه به ظرفیت گسترده‌اى که در جمعیت آن‌ها وجود دارد، بهترین جمعیت مخاطب به لحاظ ارائه آموزش‌هاى مقابله با زلزله و انتقال دانش روز در این زمینه هستند. ایسنا