گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

رصد نجومی ویژه روز جهانی نجوم در رشت

رصد نجومی ویژه روز جهانی نجوم در رشت