گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

کشف چهارمین قمر پلوتو توسط تلسکوپ فضایی هابل

کشف چهارمین قمر پلوتو توسط تلسکوپ فضایی هابل

تلسکوپ فضایی هابل موفق شد چهارمین قمر پلوتو را کشف کند

طی چند عکس که با فواصل زمانی مشخص گرفته شد

مشخص شد که علاوه بر سه قمر شناخته شده قبلی

جرم  دیگری نیز به دور پلوتو می گردد

البته کشف چنین جرم کمنوری در چنین فاصله ای

مدیون چشمان تیزبین هابل است