گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

همایش استانی ماه نجوم در گیلان

برگزاری همایش ، نمایشگاه و کارگاه دو روزه در گیلان بمناسبت ماه جهانی نجوم