گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

برگزاری همایش و نمایشگاه دو روزه به مناسبت ماه جهانی نجوم در رشت

برگزاری همایش و نمایشگاه دو روزه به مناسبت ماه جهانی نجوم در رشت