گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 از شمال ایران

تمامی این تصاویر از شهر لشت نشا و از مختصات عرض جغرافیایی ٣٧:٢١ و طول جغرافیایی ۴٩:۵١ تهیه شده اند

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:27:50


تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:47:18

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:50:16

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:52:48

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:07:22

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:10:42

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:10:58

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:20

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:28

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:36

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:48

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:54

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:14:44

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:16:08

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:16:12

 

عکاس : علی پوررسول