گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 از شمال ایران

تمامی این تصاویر از شهر لشت نشا و از مختصات عرض جغرافیایی ٣٧:٢١ و طول جغرافیایی ۴٩:۵١ تهیه شده اند

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:27:50


تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:47:18

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:50:16

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 12:52:48

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:07:22

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:10:42

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:10:58

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:20

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:28

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:36

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:48

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:13:54

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:14:44

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:16:08

تصاویری از خورشید گرفتگی 14 دی 1389 - 14:16:12

 

عکاس : علی پوررسول