گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

ذخایر آب در کره ماه اندک است

 

یک پژوهش جدید نشان داده است که درون ماه به اندازه‌اى که در گذشته گزارش شده است، ذخایر آبى وجود ندارد. تا چندین دهه اختر شناسان تصور مى‌کرده‌اند که درون و بیرون کره ماه کاملا خشک است اما ماموریت‌هاى اخیر بر روى این قمر نشان داد که ذخایر آب منجمد بر روى کره ماه وجود دارد و شواهد علمى از وجود مقادیر قابل توجهى آب در درون ماه به شکل مولکول هیدروکسیل (OH) خبر داد. هیدروکسیل یک ترکیب هیدروژنى است که از تجزیه مولکول آب شکل مى‌گیرد. به گزارش مجله علمى ساینس، در این تحقیق جدید محققان دانشگاه نیومکزیکو میزان ایزوتوپ‌هاى کلرین در سنگهاى کره ماه را اندازه گیرى کردند. کلرین به شدت به هیدروژن متصل مى شود. در زمین گدازه‌ها بیش از کلرین،‌ حاوى هیدروژن هستند. محققان مى‌گویند: ما ایزوتوپ‌هاى کلرین را در ماه بررسى کرده و متوجه شدیم که مقدار آن تا 25 برابر بیشتر از زمین است. بهترین توجیه براى این تفاوت، این است که مقدار هیدروژن موجود در سنگهاى کره ماه بسیار کمتر از آن است که در گذشته تصور مى‌شد. کلرین در گدازه‌هاى کره ماه به جاى هیدروژن با سایر نمک‌ها به طور آزادانه پیوند شیمیایى مى‌دهد و بنابراین اگر سنگهاى این قمر عارى از هیدروژن باشند پس آب کمترى هم خواهند داشت.

منبع: GSI.ir