گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

اخترشناسان بزرگترین دنباله دار را اندازه‌گیرى کردند

 

اخترشناسان بزرگترین دنباله دار را اندازه‌گیرى کردند

 

این دنباله دار «مک ناوت» نام دارد که در سال 2007 مردم سراسر دنیا آن را هنگام عبور از آسمان مشاهده کردند و تصور مى‌شود بزرگترین دنباله‌دارى است که تاکنون شناخته شده است.

این دنباله دار از سال 1965 درخشانترین دنباله‌دار رصد شده است و در برخى از نقاط زمین حتى با چشم غیر مسلح هم در آسمان شب قابل مشاهده بوده است.

به گفته اخترشناسان، دنباله قابل رویت این جرم آسمانى حدود 35 درجه طول دارد که تقریبا برابر با اندازه 70 کره ماه کامل است که دنبال هم ردیف شده باشند.

کاوشگر سازمان فضایى اروپا (اسا) موسوم به اولیسه در فوریه سال 2007 به طور اتفاقى و به سختى از عرض دنباله این دنباله دار عبور کرد.

اولیسه که براى مطالعه روى اتمسفر خورشید طراحى شده اطلاعاتى را درباره چگونگى اثرگذارى عبور این دنباله دار روى بادهاى خورشیدى ثبت کرد.

وقتى دنباله دار نزدیک خورشید قرار مى‌گیرد، حرارت، یخ‌هاى این سنگ فضایى را تبخیر کرده و غبارى را آزاد مى‌کند که دنباله درخشان دنباله دار را تشکیل مى‌دهد.

دانشمند‌ان مى‌گویند 18 روز طول کشید تا اولیسه از میان منطقه باد خورشیدى که با دنباله دار تصادم کرده بود، عبور کند.

منبع: GSI.IR