گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

خلیج فارس یک آزمایشگاه زیست محیطى طبیعى است

خلیج فارس یک آزمایشگاه زیست محیطى طبیعى است

 

حمید علیزاده در آستانه روز ملى خلیج فارس، در خصوص پدیده زیست محیطى گرم شدن زمین و محیط هاى آبى گفت: خلیج فارس در نزدیک حاره واقع شده و عمق کمى دارد. وى با اشاره به اینکه از این رو آبزیان موجود در آن در شرایط سخت زندگى مى کنند اظهار داشت: در صورت تغییر اقلیم اتفاقى که ممکن است در‌آینده در محیط هاى آبى تجربه کنیم هم اکنون در خلیج فارس مشاهده مى شود از این رو یک آزمایشگاه زیست محیطى بسیار با ارزش است. علیزاده در خصوص اهمیت و ارزش اقتصادى خلیج فارس نیز گفت: استقرار صنایع پتروشیمی‏ ایران در سواحل خلیج فارس و استفاده از سواحل براى توسعه صنعتى و گسترش صنایع پتروشیمى بیش از پیش اهمیت این بخش را مشخص مى کند. وى افزود: در خلیج فارس صنایع پتروشیمى ، نفتى ، انتقال ، اکتشاف و بهره بهردارى نفت و گاز صورت مى گیرد و بخش عمده ترابرى کالا و آبزیان مصرفى کشور نیز از محیط هاى دریایى پیرامون آن انجام مى شود. معاون پژوهشى موسسه ملى اقیانوس شناسى با تاکید بر لزوم شناخت روش‏هاى حفاظت از سواحل اظهارداشت: در ‏این راستا، لزوم انتقال و آموزش دانش حفاظت از محیط‏ هاى آبى ، مهم و حیاتى است. علیزاده با اشاره به برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت از سوى موسسه ملى اقیانوس شناسى گفت: آموزش دانش دریایى بین متخصصان و تصمیم سازان توسعه دریایى یکى از برنامه‏هاى راهبردى این موسسه است. وى به برگزارى دوره‏هاى آموزشى کوتاه مدت به عنوان یکى از وظایف جارى این موسسه اشاره کرد و اظهار داشت: ‏این موسسه سالانه بیش از 15 دوره آموزشى را با موضوعات مختلف در دفتر مرکزى تهران و یا در ‏ایستگاه هاى پژوهشى نوشهر، بوشهر و چابهار برگزار می‏کند. علیزاده که استادى دوره آموزشى حفاظت از سواحل خلیج فارس را در کارنامه خود دارد، گفت: کارگاه آموزشى حفاظت از سواحل خلیج فارس، به منظور آگاهى کارشناسان شرکت ملى صنایع پتروشیمى ‏ایران در ‏ایستگاه پژوهشى اقیانوس ‏شناسى موسسه ملى اقیانوس شناسى در شهرستان چابهار برگزار شد. وى با بیان اینکه این کارگاه به منظور آشنایى کارشناسان شرکت ملى صنایع پتروشیمى ‏ایران برگزار شد افزود: در واقع اقیانوس‏شناسى علمى است که داراى شاخه هاى متعدد و پیچیده است ازاین رو برگزارى چنین دوره هاى آموزشى با هدف آشنایى بیشتر کارشناسان با این مقوله الزامى است. معاون پژوهشى موسسه ملى اقیانوس‏شناسى، با بیان اینکه آب‏ها و اقیانوس‏ها براى کره زمین حیاتى است، اظهار داشت: بحث وجود و عدم وجود آب و اقیانوس‏ها در زمین و کرات دیگر، از جمله موضوعات مورد بررسى در حوزه اقیانوس‏شناسى است. علیزاده در پایان سخنان خود گفت: یکى از دستاوردهاى اصلى ‏این کارگاه آموزشى، شناساندن ویژگی‏هاى مختلف محیط دریایى خلیج فارس به متخصصانى است که وظیفه حفاظت از ‏این محیط را برعهده دارند. روز ملى خلیج فارس در تقویم رسمى کشور 10 اردیبهشت ماه است.

GSI