گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

تردید درباره ارتباط ماده تاریک و پوزیترون مازاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر بسیاری از فیزیکدانان نه تنها با رصد کیهان بلکه همچنین با تحقیق بر روی ذرات به دنبال پاسخی مناسب برای این سئوال که ماده تاریک از چه چیزی ساخته شده است می گردند. این درحالی است که هیچ یک از تئوریهایی که تاکنون مطرح شده اند نتوانسته اند پاسخ مناسبی برای درک ماهیت ماده تاریک ارائه کنند.


اکنون دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با تحقیقاتی که با کمک ماهواره 'پاملا' انجام داده اند به تازگی میزان قابل توجهی پوزیترون مازاد را شناسایی کرده اند که می تواند تردیدهایی را درباره ارتباط این پزویترون با ماده تاریک را ایجاد کند.این محققان در این خصوص اظهار داشتند: 'مدلها پیش بینی می کنند که ذرات ماده تاریک از الکترون و پوزیترون تشکیل شده اند.'این محققان با بررسی اطلاعات جمع آوری شده توسط ماهواره پاملا نشان دادند که این حجم بالای پوزیترون حاضر در کیهان نمی تواند از ماده تاریک برانگیخته شده باشد.براساس گزارش ساینس سنتریک، در این تحقیقات، فرایند نابودی ذرات ماده تاریک در کهکشان راه شیری مورد بررسی قرار گرفت. در حقیقت مدلهای کنونی قادر نیستند میزان پوزیترون مازاد رصد شده را محاسبه کنند و بنابراین نمی توان ارتباط میان این ذرات را با ماده تاریک تعیین کرد.
تردید درباره ارتباط ماده تاریک و پوزیترون مازاد


این محققان افزودند: 'در حال حاضر ما هنوز توضیحات قانع کننده ای در اختیار نداریم که ارتباط این پوزیترون مازاد را با ماده تاریک تائید کنند. در حقیقت اطلاعات برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن ژنو می تواند این مسئله را در سالهای آینده حل کند.'

ارسال :امیر حسین ستوده بیدختی

منبع: مهر

نقل از:http://oonieknafar.blogfa.com