گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

LRO دید نزدیکتری به مکان فرود آپولو 17 زد

مدار گرد شناسایی ماه در مدار نقشه برداری 50 کیلو متری خود در 15 سپتامبر مانور داد که آن را قادر ساخت دید نزدیک تری به ماه بکند که قبل آن هیچ مدار گردی نتوانسته بود.این همچنین اجازه می دهد  برای مقایسه عکسهای قبلی گرفته شده توسط  ال آر او که در مدار بالا ترخود بود.اینجا مکان فرود آپولو17 است،فقط به قسمتهایی قابل دید است نگاه کنید،مخصوصا در عکس پایینی!این عکسها وضوحی دوبرابر وضوح عکسهای قبلی بدست آمده دارند.

LRO دید نزدیکتری به مکان فرود آپولو 17 زد

در زمان این پرواز اخیر ،خورشید در بالای آسمان بود (28 درجه از افق)که این موضوع کمک می کند که تفاوت های درخشندگی سطح منتشر شود.طبقه پایین تکاپوگر ماه اکنون به وضوح قابل دید است (نزدیک 50 سانتی متر در پیکسل )و همچنین پایه هایش قابل تمییز است.طبقه پایین به عنوان سکوی پرتاب برای طبقه بالا به کار می رود که آن به دستور اتاق فرمان امریکا در14 دسامبر 1972 برای یک وعده گاه پرواز کرده است.


 

LRO دید نزدیکتری به مکان فرود آپولو 17 زد

همچنین ای ال اس ای پی[2] ،آزمایش های سطح ماه آپولو ،که برای آپولو 17 شامل 1)آزمایش نموداری زلزله ماه.2)آزمایش ساختار جوی (ال اِی سی ای)[3]برای اندازه گیری ساختار بسیار نازک جو خارجی ماه3)ازمایش مواد بیرون ریخته ماه و سنگ های آسمانی4)ایستگاه مرکزی5)آزمایش روند گرمایی 6)همه بوسیله یک مولد دما برقی رادیو اکتیو (آر تی جی)[4]تنظیم شده اند قابل توجه است.

LRO دید نزدیکتری به مکان فرود آپولو 17 زد

منبع: www.nojumnews.blogfa.com