گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

خاطرات نجومی علی پوررسول + عکس (1)

این ۵ تصویر گوشه ای از خاطرات نجومی من هستند که در شهر های مختلف گرفته شده اند

 

١ - پنجمین ماراتن مسیه ( رقابت رصدی ) در خرانق یزد 

شرکت کنندگان در پنجمین ماراتن مسیه ( علی پوررسول )


 

٢ - عکس یادگاری پس از اتمام ششمین ماراتن مسیه بر بام کاروانسرای قصر بهرام

شرکت کنندگان در ششمین ماراتن مسیه ( علی پوررسول )

 

٣ - عکس یادگاری با بابک امین تفرشی و محسن ایرجی پس از اتمام ششمین ماراتن مسیه

علی پوررسول ,  بابک امین تفرشی و محسن ایرجی

 

عکس یادگاری با بابک امین تفرشی و اشتفان زایپ در کنام چهارم ( کارگاه ملی نجوم آماتوری )

علی پوررسول ,  بابک امین تفرشی و اشتفان زایپ

 

برندگان ششمین ماراتن مسیه که من و دوستم محمدحسین حسن جانی از برندگان هستیم

علی پوررسول , محمدحسین حسن جانی و دیگر برندگان ششمین ماراتن مسیه