گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

مناظر بسیار زیبای غروب خورشید و ابرها

امیدوارم از این تصاویر زیبا لذت ببرید

تمام تصاویر مربوط به غروب خورشید هستند

البته دو تصویر آخر مربوط به رصد اعضای انجمن نجوم ثاقب در زمان رویت هلال هستند

 

مناظر بسیار زیبای غروب خورشید و ابرها


 

مناظر بسیار زیبای غروب خورشید و ابرها

 

مناظر بسیار زیبای غروب خورشید و ابرها

 

مناظر بسیار زیبای غروب خورشید و ابرها

 

مناظر بسیار زیبای غروب خورشید و ابرها

 

رصد اعضای انجمن نجوم ثاقب در زمان رویت هلال

 

رصد اعضای انجمن نجوم ثاقب در زمان رویت هلال

 

عکسها: از علی پوررسول