گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

عکس خورشید گرفتگی دی ماه 88 در شهر قم (  بیشترین میزان گرفتگی )

عکس خورشید گرفتگی دی ماه 88 در شهر قم (  بیشترین میزان گرفتگی )

 

 

تصویری از خورشید گرفتگی جزئی حلقوی در هنگام غروب در آسمان مانیل پایتخت فیلیپین

تصویری از خورشید گرفتگی جزئی حلقوی در هنگام غروب در آسمان مانیل پایتخت فیلیپین


 

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

 

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

 

 

 

و تصاویر تلویزیونی

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

 

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

 

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

 

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88

 

چند عکس منتخب از خورشید گرفتگی ( کسوف ) 25 دی 88