گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

تصاویر ماهواره ای هواشناسی ایران و جهان و آخرین وضعیت آب و هوا ( ابرها )

تصاویر ماهواره ای هواشناسی ایران ( satellite image )

 

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی هند از ایران (هر یک ساعت یک تصویر )

( وضع هوا )

http://www.imd.ernet.in/section/satmet/dynamic/insatnwquad-ir.htm

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی ایران ( هر نیم ساعت یک تصویر )

( وضع هوا )

http://www.irimo.ir/far/wd/1219-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی از ایران تا استرالیا (هر نیم ساعت یک تصویر)

 

 

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی از ایران تا استرالیا (هر نیم ساعت یک تصویر)

( وضع هوا )

http://webflash.ess.washington.edu/L_plot_weather_map.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی از اروپا تا آفریقا

 

 

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی از اروپا تا آفریقا

( وضع هوا )

http://webflash.ess.washington.edu/EurAfricaL_plot_weather_map.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی جنوب اروپا تا آفریقا و آسیا ( ایران در مرکز )

 

چند تصویر متنوع دیگر

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی جنوب اروپا تا آفریقا و آسیا ( ایران در مرکز )

( وضع هوا )

http://aviationweather.gov/data/obs/sat/intl/ir_ICAO-D_bw.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی کروی از نیمکره غربی زمین ( غرب اروپا و آفریقا )

 

آخرین تصویر ماهواره ای هواشناسی  کروی از نیمکره غربی زمین ( غرب اروپا و آفریقا )

( وضع هوا )

http://www.goes.noaa.gov/FULLDISK/GMIR.JPG

------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین تصاویر ماهواره ای هواشناسی از تمام نقاط زمین ( اروپا آفریقا آسیا آمریکا و استرالیا قطب شمال و جنوب )

( وضع هوا )

 http://aviationweather.gov/obs/sat/intl/ir.shtml

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تصاویر ماهواره ای هواشناسی ترکیب با آتش سوزی ها و آتشفشانهای فعال و زلزله های جدید و ... بر روی یک تصویر

 

تصاویر ماهواره ای هواشناسی ترکیب با آتش سوزی ها و آتشفشانهای فعال و زلزله های جدید و ... بر روی یک تصویر

( وضع هوا )

http://satellite.ehabich.info/asia.htm

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 تصاویر هواشناسی ایران و خاورمیانه ( جنوب غرب آسیا ) به صورت گرافیکی

تصاویر هواشناسی ایران و خاورمیانه ( جنوب غرب آسیا ) به صورت گرافیکی

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اداره کل هواشناسی استان اصفهان

تصاویر هواشناسی ایران از اداره کل هواشناسی استان اصفهان

------------------------------------------------------------------------------------------------------