گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

وضعیت خورشید از دید استریو و سوهو

تصویر ترکیبی دو فضاپیمای استریو

وضعیت خورشید از دید دو فضاپیمای استریو

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر فضاپیمای سوهو

 

تصاویر فضاپیمای سوهو 1 تصاویر فضاپیمای سوهو 2

تصاویر فضاپیمای سوهو 3 تصاویر فضاپیمای سوهو 4