گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

نقشه های نجومی

این نقشه های رصدی مربوط به تمامی صورتهای فلکی می باشند

برای سهولت در مشاهده , عکس ها کوچک به نظر می آیند ولی پس از ذخیره سازی عکس ها بسیار با کیفیت می باشند

 

نقشه ١ : نقشه ستاره های نیمکره شمالی

 

نقشه ستاره های نیمکره شمالی

 

نقشه ٢ : نقشه ستاره های نیمکره جنوبی

 

نقشه ستاره های نیمکره جنوبی

 

نقشه ٣ : نقشه استوایی آسمان و صورت های فلکی دایره البروج

 

نقشه استوایی آسمان و صورت های فلکی دایره البروج

 

نقشه ۴ : نقشه استوایی از صور فلکی دایره البروج مربوط به اعتدال بهاری , فصل تابستان و اعتدال پاییزی

 

نقشه استوایی از صور فلکی دایره البروج مربوط به اعتدال بهاری , فصل تابستان و اعتدال پاییزی

 

نقشه ۵ : نقشه استوایی از صور فلکی دایره البروج مربوط به اعتدال پاییزی , فصل زمستان و اعتدال بهاری

 

نقشه استوایی از صور فلکی دایره البروج مربوط به اعتدال پاییزی , فصل تابستان و اعتدال بهاری